Misgirių stovyklavietės paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų užsakymas

 • Norint rezervuoti pasirinktą paslaugą būtina detaliau aptarti planuojamas veiklas, kartu atvykstančių žmonių skaičių, numatomas papildomas paslaugas, atvykimo bei išvykimo datą bei laiką.
 • Suderinus Jūsų lūkesčius ir turimas galimybes, sandoris patvirtinamas pervedant į nurodytą sąskaitą rezervacijos užstatą, kuris įskaitomas į galutinę paslaugos kainą. Pavedimo lauke „paskirtis“ būtina įrašyti pasirinktos paslaugos pavadinimą, datą (nuo…iki) bei užsakovo telefono numerį. Užstato dydis turi būti ne mažesnis nei 30% visos paslaugos kainos. Rezervuojant pavėsines žvejybai sumokamas 50 eurų užstatas. 
 • Rezervacija patvirtinama telefono žinute (3 val. bėgyje) gavus patvirtinimą iš banko apie sutarto užstato pervedimą. 
 • Paslaugos rezervacija yra taip pat laikoma sutikimu su vidaus tvarkos taisyklėmis, nurodytomis šiame dokumente.
 • Siekiant išvengti nesusipratimų, visi poilsiautojai bei žvejai, ne vėliau nei prieš parą, privalo telefonu patvirtinti bei patikslinti savo atvykimo laiką, rezervuota vietą ir žmonių skaičių. 

Paslaugų apmokėjimas, koregavimas ir atšaukimas

 • Likusi suma (visa paslaugos kaina atėmus jau sumokėtą rezervacijos depozitą) turi būti sumokama atvykimo metu grynaisiais arba pavedimu dieną prieš atvykimą.
 • Užsisakius papildomas, mokamas sodybos paslaugas, už jas atsiskaitoma iš karto.
 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, pinigai negražinami.
 • Jeigu poilsiautojų skaičius viršija nameliuose esančių lovų skaičių, už papildomus žmones sumokama proporcinga suma.
 • Jeigu pas poilsiautojus atvyksta svečiai, būtina informuoti šeimininką.
 • Norint atšaukti rezervaciją, būtina kuo anksčiau praneši apie tai telefonu.
 • Rezervacijos užstatas bus grąžinamas jeigu apie rezervacijos atšaukimą pranešite ne vėliau kaip prieš 7 paras.

Nuomos laikas

 • Atvykimo laikas nuo 15.00 val.
 • Patalpų atlaisvinimo ir išvykimo laikas iki 12.00 val. (jeigu nesutarta kitaip).
 • Uždelsta valanda gali papildomai kainuoti 20 eurų (jeigu nesutarta kitaip).
 • Ramybės laikas nuo 24.00 val. iki 8.00 val. (draudžiama triukšminga veikla lauko erdvėse, pavėsinėse ir terasose).

Vidaus tvarkos taisyklės

 • Svečiams būtina susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis. Šeimininkai instruktuoją „užsakovą“, o „užsakovas“ perduoda informacija savo svečiams.
 • Svečiui ar jo nepilnamečiams vaikams susižalojus ar sugadinus savo turtą dėl neapdairumo ar kitų svečių kaltės, pažeidus saugaus elgesio, priešgaisrines ar vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už pasekmes neatsako.
 • Už nelaimingus atsitikimus įvykusius apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų vartojimo atsakingi patys nukentėjusieji.
 • Už sugadinta ar sunaikinta poilsiavietės turtą ir inventorių „užsakovas“ atlyginą visus su tuo susijusius nuostolius.
 • Poilsiautojai turi naudotis tik jiems skirta erdve ir žvejybos sektoriais, kaip sutarta užsakant paslaugą. Draudžiama trukdyti šalimais poilsiaujantiems, vaikščioti jų teritorijoje, naudotis jiems priklausančiu inventoriumi.
 • Žvejai privalo laikytis Misgirių stovyklavietės “Žvejo etikos taisyklių (jos iškabintos visuose nameliuose ir žvejybos pavėsinėse).
 • Ramybės metu lauke nekelti triukšmo ir kitaip netrukdyti ilsėtis kitiems poilsiavietės svečiams.
 • Norint pratęsti paslaugų užsakymą, būtina kuo skubiau apie tai pranešti ir suderinti su šeimininkais.
 • Išvykstant kambarius palikite tvarkingus, patalynės nuvilkti nebūtina.
 • Visas susidarančias atliekas privaloma išrūšiuoti į tam skirtus konteinerius. Nerūšiuojant atliekas gali tekti išsivežti jas su savimi.

Draudžiama:

 • Patalpose ir terasose rūkyti, mėtyti nuorūkas.
 • Nešti į lauką kambariuose esančias antklodes ir kitą lovų inventorių.
 • Nesuderinus su šeimininkais atsivežti ir lauke naudoti garso aparatūrą.
 • Atvykti su gyvūnais nepranešus apie tai iš anksto.
 • Į miegamuosius kambarius įleisti gyvūnus.
 • Šiukšlinti, laužyti medžius ar kitaip niokoti aplinką ir sodybos inventorių.

Priešgaisrinės saugos taisyklės

 • Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. Draudžiama, rūkyti patalpose, terasose ir palapinėse.
 • Laužus deginti galima tik tam įrengtose laužavietėse arba kepsninėse. Draudžiama ugnį palikti be suaugusiųjų priežiūros.
 • Draudžiama, deginti plastiką, gumą ar kitas šiukšles.
 • Draudžiama, vaikams žaisti su ugnimi, sprogdinti petardas, fejerverkus ar kitas su ugnimi susijusias pramogas. Dėl fejerverkų šaudymo, būtina suderinti su sodybos šeimininkais (nepageidaujama pramoga, kelianti stresą šalimais gyvenantiems laukiniams gyvūnams).
 • Už tvarkingą pirties ir kubilo kūrenimą atsakingas „užsakovas“. Malkas laikykite atokiai nuo ugnies šaltinio.
 • Patalpose yra įrengti dūmų detektoriai. Suveikus signalizacijai nedelsiant nustatykite priežastį ir praneškite šeimininkams. Įsijungus gaisro signalizacijai nedelsiant pasirūpinkite, kad visi svečiai paliktų patalpas ir išeitų į lauką.
 • Į patalpas draudžiama įsinešti sprogias ir degias medžiagas.
 • Dujine virykle, vandens šildytuvu ir dujiniu židiniu galima naudotis tik suaugusiems išklausiusiems naudojimosi jais instruktažą.
 • Pastebėjus gaisrą nedelsiant skambinkite pagalbos tarnybai tel. 112 ir pasirūpinkite savo svečių saugumu.

Saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais. Jiems sugedus jokiu būdu neremontuoti, o tuoj pat pranešti sodybos šeimininkui.
 • Nepalikti be priežiūros įjungtu elektros prietaisų, išeidami iš patalpų išjunkite šviesą.
 • Neleisti vaikams be suaugusiųjų priežiūros žvejoti, maudytis, plaukioti valtimi, irklentėm ar kitu inventoriumi, būti ir žaisti ant lieptų ir kubile užpildytame vandeniu.
 • Plaukiojant valtimis ir irklentėmis vaikams ir nemokantiems plaukti privaloma uždėti gelbėjimosi liemenes, kurias galite užsakyti pas sodybos šeimininkus.
 • Atsakingai naudotis kitu sporto ir laisvalaikio inventoriumi, tėvai ar prižiūrintys asmenys turi pasirūpinti vaikų saugumu.
 • Būkite dėmesingi, nepalikite savo daiktų ir per neapsižiūrėjimą nepasisavinkite sodybos inventoriaus. Jei jau taip nutiko praneškite ir grąžinkite, o mes atradę pamestus daiktus visada pranešame Jūsų poilsio organizatoriui „užsakovui“.

Linkime gero poilsio ir smagiu akimirkų Jums ir Jūsų draugams. Atsiliepimus apie mūsų poilsiavietės paslaugas galite įrašyti „Svečių knygoje“. Būsime labai dėkingi už Jūsų nuomonę, pastabas bei pasiūlymus.

Rimantas Micka